VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ELTOMAS S.R.O.

PLATNÉ OD 1.5.2018

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále i jen VOP) se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi společností elTomas s.r.o., se sídlem Bojčenkova 1101/1, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 27360181 (dále i jen „elTomas“) a osobami, se kterými má být uzavřena kupní smlouva (dále i jen „dodavatel“).

Provozovna elTomas s.r.o. – elTomas s.r.o., Vazačka 1519, 294 21, Bělá pod Bezdězem, Tel: +420 481 010 383.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí jakékoliv kupní smlouvy uzavřené mezi elTomas a dodavatelem (dále i jen „smlouva“) s tím, že se vztahují na všechny právní vztahy vzniklé mezi elTomas a dodavatelem. Jakékoliv odchylky od těchto VOP nebo jejich dodatky jsou platné pouze v písemně sjednané dohodě.

Jiné, než tyto VOP nejsou při uzavírání smlouvy a následně při její realizaci akceptovány a jejich použití je tak předem vyloučeno.

Smluvní strany se v souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále i jen „OZ“) dohodly na vyloučení ustanovení § 1799 a 1800 OZ.

1 Uzavírání smluv, odstoupení

Objednat předmět smlouvy může elTomas písemným návrhem na uzavření smlouvy (dále i jen „objednávka“), který zašle dodavateli prostřednictvím …. (e-mail, pošta). Svou objednávkou je elTomas vázán po dobu 15 dnů ode dne jejího odeslání. V případě, že do té doby nedojde elTomas souhlas či potvrzení dle 2.odstavce tohoto bodu VOP, pozbývá objednávka účinnosti. Pokud není dohodnuto jinak, v objednávce elTomas uvede minimálně, co objednává, množství, cenu, způsob dopravy a termín dodání.

Smlouva vzniká okamžikem přijetí objednávky dodavatelem, jakmile je elTomas doručený písemný souhlas dodavatele s objednávkou či potvrzení objednávky dodavatelem. Souhlas s objednávkou může dodavatel vyznačit přímo na objednávce a zaslat ji elTomas zpět.

Jakékoliv odchylky od objednávky se považují za nový návrh na uzavření smlouvy, kterým je dodavatel vázán po dobu 7 dnů ode dne doručení tohoto návrhu na uzavření smlouvy elTomas. V případě, že elTomas v této lhůtě nezašle dodavateli písemné přijetí návrhu na uzavření smlouvy, smlouva není uzavřena.

Přijetí objednávky musí mít vždy písemnou formu. Telegrafická a dálnopisná sdělení a sdělení elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila, jsou považována za písemnou formu. Uzavřením smlouvy pozbývají jakákoliv předchozí jednání a korespondence právní účinnosti, pokud se vztahují k obsahu smlouvy

V případě přijetí objednávky po lhůtě uvedené v 1.odstavci tohoto bodu VOP, po kterou je elTomas vázán, vzniká smlouva jen pokud elTomas toto opožděné přijetí objednávky písemně neodmítne.

Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v zákoně při podstatném porušení smlouvy nebo těchto VOP.

Za podstatné porušení se považuje zejména:
• Na straně elTomas: o prodlení se zaplacením ceny zboží o více než 30 dnů po termínu splatnosti faktury
• Na straně dodavatele: o prodlení s dodáním zboží trvajícím déle než jeden týden. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje, dojde-li k událostem majícím důvod v tzv. vyšší moci, jako např. živelné pohromy, válka, havárie apod., které jsou nezávislé na vůli smluvních stran.

Účinnost smlouvy zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy s popisem důvodů odstoupení druhé smluvní straně.

2 Doprava

Pokud není dohodnuto jinak, elTomas v souladu s bodem (1) VOP rozhodne o způsobu dopravy a sdělí jej dodavateli v objednávce. V případě, že způsob dopravy určuje dodavatel, je povinen z hlediska nákladů a času zvolit pro elTomas nejvýhodnější způsob dopravy. Pokud není dohodnuto jinak, riziko vyplývající z dopravy zboží ponese dodavatel.

Jestliže to bylo předem písemně dohodnuto, elTomas hradí balné a poštovné. Dodavatel ručí za to, že dodá zboží v množství, kvalitě provedení, jež určuje smlouva a zboží opatří pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě.

3 Přezkoumání a kontrola

Dodavatel musí elTomas na požádání informovat o průběhu plnění dodávky zboží. elTomas bude mít v kterékoli době právo kontrolovat dodavatele, aby zjistil předpoklady ke splnění smlouvy.

elTomas se zavazuje zkontrolovat dodané zboží do 2 pracovních dnů od jeho přijetí za účelem zjištění zjevných vad a případně v téže lhůtě zaslat dodavateli písemnou reklamaci zboží. V případě porušení závazku provést kontrolu zboží do 2 pracovních dnů od jeho přijetí, je dodavatel oprávněn reklamaci zjevných vad neuznat.

4 Dodací lhůta

Dodací lhůta, vyznačená v objednávce, popř. i v potvrzení objednávky, je stanovena konkrétním datem. Jestliže dodavatel po uzavření smlouvy zjistí, že dodací lhůtu nelze splnit, okamžitě sdělí elTomasu písemně nebo telefonicky příčiny a pravděpodobnou délku zdržení. Jestliže je zdržení způsobeno vyšší mocí, dodavatel je povinen o tom elTomas předložit odpovídající důkaz.

elTomas je oprávněn poskytnout dodavateli náhradní lhůtu pro dodání zboží.
Nedodrží-li dodavatel dodací lhůtu, popř. náhradní dodací lhůtu, je povinen zaplatit elTomas za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši, jež byla pro tento případ sjednána mezi smluvními stranami, tj. ve výši 0,1% z ceny nedodaného zboží.

Dodavatel je povinen uhradit elTomas náklady, které mu vznikly v souvislosti s prodlením dodávky zboží nebo s vadnou dodávkou, eventuálně s odstoupením od smlouvy z těchto důvodů. Právo elTomas na náhradu škody včetně ušlého zisku není tímto dotčeno. Dodací lhůta je určena ve prospěch elTomas.

5 Dodací podmínky

Dodavatel není oprávněn zadržet zboží z důvodu jakýchkoliv pohledávek dodavatele vůči elTomas nebo jednostranně započítávat pohledávky elTomas vůči dodavateli na cenu zboží.

Místem dodání se rozumí provozovna elTomas, pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak.

Dodavatel je povinen každou i dílčí dodávku doložit dokladem – nákladní list, návěští, průvodka, dodací list, balící list, ložný list apod. (dále i jen „doklady“) odeslaným na adresu, na kterou dodávku odesílá či předaným osobně na adrese, na které dodávku předává. Dodavatel odešle veškeré doklady potřebné ke správnému převzetí dodaného zboží nejpozději s dodávkou zboží.

Doklady musí obsahovat zejména číslo objednávky, brutto a netto hmotnost, jména a adresy kontaktních osob dodavatele a elTomas, místo určení a datum odeslání dodávky, číslo položky v katalogu, označení položky, cenu za jednotku zboží, informace o balení, specifikace a množství dodávky a v případě částečné dodávky také množství, které zbývá ještě dodat.

Veškeré dodávky (kusové, poštovní, železniční apod.) je dodavatel povinen označit vždy přesnou adresou a číslem objednávky na vnější straně obalu zboží.

V případě, že dodavatel sdružuje v jedné zásilce zboží, které je dodáno v rámci více smluv, avizuje každou dodávku samostatně a vyúčtuje ji, pokud není dojednáno jinak, samostatnou fakturou.

6 Platební podmínky a náležitosti faktury

Cena zboží bude dodavatelem vyúčtována fakturou, která bude buď předána elTomas při předání dodávky zboží nebo bude zaslána elTomas samostatně po dodání zboží. V případě, že faktura je zaslána samostatně bez zboží musí být přiložen elTomas potvrzený doklad o převzetí zboží.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Faktura musí obsahovat číslo objednávky.

V případě, že dodavatel nesplní tyto podmínky, bude elTomas považovat tuto fakturu za neúplnou a bude zaslána zpět k doplnění s uvedením konkrétních nedostatků. Do doby doručení opravené faktury není elTomas v prodlení s úhradou a od doručení opravené faktury běží znovu lhůta splatnosti.

7 Splatnost

Pokud není výslovně dohodnuto jinak, faktura dodavatele je splatná ve lhůtě 60 dní od data doručení faktury nebo od dodací lhůty podle toho, které z těchto dat nastane později.
Platby budou prováděny bankovním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktura se považuje za zaplacenou připsáním příslušné částky na účet dodavatele.
V případě, že elTomas neuhradí fakturu dodavatele v termínu její splatnosti, je dodavatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

8 Záruka

Dodavatel poskytne elTomasu záruku za kvalitu smluveného zboží. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, činí délka záruční doby minimálně 12 měsíců.
Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží do místa dodání. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou elTomas nemůže užívat zboží pro jeho vady (od doručení reklamace dodavateli).

Dodavatel odpovídá za to, že v záruční době bude mít zboží vlastnosti dohodnuté ve smlouvě nebo vlastnosti obvyklé. Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v době jeho dodání či předání elTomas a za vady, které se projevily během záruční doby. Zjevné vady je elTomas povinen reklamovat ve lhůtě dle bodu (3) VOP.

Reklamaci lze uplatnit písemně nebo elektronickou poštou bez zbytečného odkladu po zjištění, na adrese sídla dodavatele nejpozději posledního dne záruční doby, přičemž reklamace musí být v této lhůtě doručena dodavateli. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. elTomas je současně povinen uvést, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyskytnutí vady v záruční době má elTomas právo požadovat a dodavatel povinnost vady, za které prokazatelně odpovídá, bezplatně odstranit dodáním náhradního plnění, pokud nebude mezi elTomas a dodavatelem dohodnuto jinak.

Dodavatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit elTomas, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu (jinou než v bodě (9) VOP) navrhuje k odstranění vad, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní ve lhůtě výše uvedené, má se za to, že reklamaci uznává.

9 Kvalita a ochrana

Má-li dodané zboží po uplynutí záruční doby skryté vady a smluvní strany se nedohodnou jinak, je dodavatel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne doručení reklamace elTomas, není-li dohodnuto jinak.

Nelze-li vady zboží opravit a smluvní strany se nedohodnou jinak, je dodavatel povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení reklamace elTomas, nejpozději do jednoho měsíce po oznámení vad, dodat náhradní zboží za vadné zboží.

Nedodržení lhůty jednoho měsíce zakládá právo elTomas odstoupit od smlouvy a povinnost dodavatele bez zbytečného odkladu vrátit elTomas zaplacenou cenu za zboží nebo její část s příslušným úrokem z prodlení, pokud elTomas nevyužil právo nezaplatit cenu zboží v rozsahu vad zboží.

V případě, že dodavatel nevrátí cenu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, je povinen zaplatit elTomas smluvní pokutu, která byla pro tento případ sjednána smluvními stranami ve výši 20 % z ceny vadného zboží.
Dodavatel rovněž zaručuje, že zboží odpovídá obecně závazným právním předpisům České republiky, zejména pak ustanovením týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví.

10 Společenská odpovědnost

Usilujeme o dosažení dokonalosti, inovací a výkonu udržitelným způsobem. Lidé a životní prostředí jsou nejdůležitějšími zdroji automobilového průmyslu. Z tohoto důvodu spolupracujeme na dosažení nejvyššího standardu obchodní integrity a sociálního a environmentálního chování našeho dodavatelského řetězce.

Očekáváme, že dodavatelé budou dokument Závazek CSR Automotive dodržovat a uplatňovat je do svého dodavatelského řetězce.

11 Obaly

Dodavatel vyznačí ve smlouvě a ve faktuře, zda součástí dodávky je vratný obal. Cenu vratného obalu fakturuje elTomas. Dodavatel se zavazuje tyto obaly od elTomas odkoupit za fakturovanou cenu sníženou o hodnotu opotřebení v případě, že elTomas je vrátí nejpozději 18 měsíců ode dne dodání zboží.
Zpětné přepravné za obaly vrácené dodavateli hradí elTomas, pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak.

12 Závěrečná ustanovení

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
Znění těchto VOP i znění smlouvy jsou závazná i pro právní nástupce elTomas a dodavatele. elTomas i dodavatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající z podmínek a ze smlouvy na třetí osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
Právní vztahy vyplývající ze smlouvy a neupravené smlouvou a VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, že jim porozuměl a že s jejich obsahem souhlasí.

PDF ke stažení:
Všeobecné obchodní podmínky společnosti elTomas